Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων

Συμβάσεις – Διαγωνισμοί (Ανάθεση Εργασιών Καθαριότητας του Κτηρίου της ΛΑΕΔ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/2022

ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την Ανάθεση των Εργασιών Καθαριότητας του Κτηρίου της ΛΑΕΔ

Η Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων («ΛΑΕΔ») προκηρύσσει Ανοικτό, Δημόσιο, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Ανάθεση των Εργασιών Καθαριότητας του Κτιρίου της ΛΑΕΔ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (127.720,00 €) με ΦΠΑ. Διάρκεια σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..CPV: 90911200-8.

Αριθμός Αναφοράς Φακέλου Διαγωνισμού και Διακήρυξης : 1/2022.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών η Δευτέρα 01 Αυγ 22, ώρα 17:00. Αποσφράγιση των προσφορών την Τρίτη 02 Αυγ 22, ώρα 08:00. Έναρξη υποβολής προσφορών την Πέμπτη 21 Ιουλ 22, ώρα 08:00.

Η δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό Τύπο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Ιουλ 22. Κωδικός αναθέτουσας αρχής στο ΚΗΜΔΗΣ: 99200364.

Το πλήρες κείμενο της σχετικής Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) (ΑΔΑ: 6ΖΧΓ46ΨΧΗΣ-ΛΛΥ) και στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 22PROC010920718).

Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά από τις 08:00 έως τις 14:30 στο τηλέφωνο 210-7211791.

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί κατόπιν απόφασης του ΔΣ της ΛΑΕΔ.