Συμβάσεις - Διαγωνισμοί (Ανάθεση Εργασιών Καθαριότητας του Κτηρίου της ΛΑΕΔ)

2021, Απρίλιος 2 - 12:08μμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2021

Ανοικτού, Δημόσιου, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Για την Ανάθεση των Εργασιών Καθαριότητας του Κτηρίου της ΛΑΕΔ

          Η Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων («ΛΑΕΔ») προκηρύσσει Ανοικτό, Δημόσιο, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Ανάθεση των Εργασιών Καθαριότητας του Κτιρίου της ΛΑΕΔ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν ενός χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (101.680,00 €) με ΦΠΑ. Διάρκεια σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες.

         Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..CPV: 90911200-8

           Αριθμός Αναφοράς Φακέλου Διαγωνισμού και Διακήρυξης : 1/2021.

          Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η Δευτέρα 26 Απρ 21, ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών την Τρίτη 27 Απρ 21, ώρα 16:00. Έναρξη υποβολής προσφορών τη Δευτέρα 19 Απρ 21, ώρα 07:00.

          Η δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό Τύπο πραγματοποιήθηκε την 02 Απρ 21. Κωδικός αναθέτουσας αρχής στο ΚΗΜΔΗΣ: 99200364.

          Το πλήρες κείμενο της σχετικής Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

         (ΑΔΑ: 6ΤΞΗ46ΨΧΗΣ-Δ9Ψ) και στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ : 21PROC008383128).

          Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά  από τις 08:00 έως τις 14:30 στο τηλέφωνο 210-7211791 και fax 210-7244373.

          Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί κατόπιν απόφασης του ΔΣ της ΛΑΕΔ.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon symbasi_diakyriksis.pdf1.67 MB