Οργάνωση

Πρόεδρος: Αντιστράτηγος Βασίλειος Παπαδόπουλος

Μέλη: Συνταγματάρχης (ΠΖ) Δημήτριος Μάνος

Σμήναρχος(Ο) Γεώργιος Αγγελονίδης

Πλοίαρχος(Ο) Γεώργιος Γκιώνης

Συνταγματάρχης (ΝΟΜ) Ζέλιος Παντελέας

Ταξίαρχος ε.α Δημήτριος Χατσίκας

Διευθυντής ΛΑΕΔ: Ταξίαρχος Γεώργιος Ρέλλιας

Τηλέφωνο: 210 7211171

Διατελέσαντες Διευθυντές

Ταξίαρχος (ΕΑ) Μιχαήλ Σύρμπος

Τηλέφωνο: 210 7246635

Τηλέφωνο: 210 7244372

email: laedtpy@gmail.com

Τηλέφωνο: 210 7212496 (εσωτερικό 124)
Τηλέφωνα: 210 7212496

Φαξ: 210 7244373

Email: laed-tdp@army.gr