ΜΕΛΗ ΛΑΕΔ: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΜΕΛΗ ΛΑΕΔ

Α. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Ενημερώνουμε τα αξιότιμα μέλη της ΛΑΕΔ ότι σύμφωνα με τα άρθρα 1, 23 και 26 του ΦΕΚ
  126/τΒ’ /1998 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας ΛΑΕΔ» καθορίζονται τα θέματα που αφορούν
  το σκοπό, τα μέλη και την διαδικασία εισόδου αυτών στην ΛΑΕΔ.

 2. Μέλη της ΛΑΕΔ καθώς και η διαδικασία αναγνώρισης, ταυτοποίησης, έκδοσης κάρτας, δι-
  καιώματα χρήσης είναι όπως παρακάτω:

  1. Οι Αξιωματικοί και οι Ανθυπασπιστές, σε ενέργεια, των τριών κλάδων των ΕΔ και των
   Κοινών Σωμάτων να εισέρχονται στην ΛΑΕΔ με την επίδειξη της Στρατιωτικής τους
   ταυτότητας σύμφωνα με το άρθρο 26, παράγραφος 1 του «Κανονισμού Εσωτερικής
   Λειτουργίας ΛΑΕΔ»

  2. Οι Αξιωματικοί και οι Ανθυπασπιστές, σε αποστρατεία, των τριών κλάδων των ΕΔ και
   των Κοινών Σωμάτων να εισέρχονται στην ΛΑΕΔ με την επίδειξη της ταυτότητας που
   εκδίδει η αντίστοιχη Ένωση Αποστράτων του Κλάδου από τον οποίο προέρχονται
   (ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ), σύμφωνα με το άρθρο 26, παράγραφος 2 του «Κανονισμού
   Εσωτερικής Λειτουργίας ΛΑΕΔ».
           Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να εκδίδουν ατομική κάρτα εισόδου από την ΛΑ-
   ΕΔ, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παραγράφου 7 του παρόντος.

  3. Οι Αξιωματικοί και οι Ανθυπασπιστές σε αποστρατεία, που προέρχονται από την Χω-
   ροφυλακή, την ΕΛΑΣ ή το Λιμενικό Σώμα δικαιούνται είσοδο στην ΛΑΕΔ μόνο αν
   είναι εγγεγραμμένοι στις Ενώσεις Αποστράτων (ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ) και επιδεικνύουν την
   αντίστοιχη ταυτότητα αποστράτου (ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ), σε κάθε άλλη περίπτωση δεν
   δικαιούνται έκδοση κάρτας εισόδου στην ΛΑΕΔ. Έχουν δικαίωμα χρήσης μόνο
   του εστιατορίου και του κυλικείου.
   Αιτήματα διάθεσης αιθουσών για την οργάνωση
   οποιασδήποτε εκδήλωσης θα εγκρίνονται από τον αρμόδιο φορέα σύμφωνα με τις
   ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις ΔΣ/ΛΑΕΔ. Δεν έχουν δικαίωμα έκδοσης
   κάρτας εισόδου για τα μέλη των οικογενειών τους.

  4. Τα μέλη των οικογενειών Α΄ βαθμού συγγενείας, ήτοι γονείς ο/η σύζυγος και τα τέκνα
   (βιολογικά ή θετά σύμφωνα με πράξη υιοθεσίας) της παραπάνω 3α,β,γ παραγράφου,
   αναφερομένων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών δικαιούνται είσοδο χωρίς διατυπώσεις
   μόνο όταν συνοδεύονται από το μέλος της ΛΑΕΔ (Αξιωματικό ή Ανθυπασπιστή),
   σύμφωνα με το άρθρο 26, παράγραφος 3 του «Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας ΛΑΕΔ».

  5. Τα ορφανικά μέλη, ήτοι ο/η σύζυγος και τα τέκνα (βιολογικά ή θετά σύμφωνα με πρά-
   ξη υιοθεσίας) ανεξαρτήτως ηλικίας, θανόντων εν ενεργεία ή εν αποστρατεία, Αξιωματικών
   και Ανθυπασπιστών δεν απαιτείται να εκδώσουν κάρτα της ΛΑΕΔ εφόσον διαθέτουν
   «ατομική κάρτα ορφανικού μέλους εα Στρατιωτικού» της Ένωσης Αποστράτων
   (ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ) με την προϋπόθεση ότι αναγράφεται στην κάρτα η σχέση τους με τον
   θανόντα και ο βαθμός αποστρατείας του.Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να εκδίδουν
   ατομική κάρτα εισόδου από την ΛΑΕΔ, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της
   παραγράφου 7 του παρόντος. Έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους ε.ε ή ε.α Αξιωματικούς
   ή Ανθυπασπιστές.

 3. Όσοι δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, για την είσοδο τους στην ΛΑΕΔ, θα πρέ-
  πει να έχουν εφοδιαστεί με ατομική κάρτα εισόδου, η οποία θα εκδίδεται αποκλειστικά από την
  ΛΑΕΔ προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παραγράφου 7 του παρόντος, όπως
  αυτά καθορίζονται από το ΔΣ/ΛΑΕΔ.


 4. Τα μέλη των οικογενειών, της παραπάνω 3α,β παραγράφου αναφερομένων Αξιωματικών
  και Ανθυπασπιστών εν ενεργεία και εν αποστρατεία των τριών κλάδων των ΕΔ και των Κοινών
  Σωμάτων, οι οποίοι δικαιούνται να εκδώσουν ατομική κάρτα εισόδου στην ΛΑΕΔ είναι τα παρακάτω:

  1. Οι συγγενείς Α΄ βαθμού συγγενείας ήτοι οι γονείς, τα τέκνα που διαθέτουν αστυ-
   νομική ταυτότητα (βιολογικά ή θετά σύμφωνα με πράξη υιοθεσίας) ανεξαρτήτου ηλικίας,
   ο/η σύζυγος, ο πεθερός και η πεθερά.

  2. Εκ των συγγενών B΄ βαθμού συγγενείας μόνο τα αδέλφια οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα
   χρήσης του εστιατορίου και του κυλικείου αλλά δεν θα δικαιούνται διάθεση αίθουσας για
   την οργάνωση οποιασδήποτε εκδήλωσης.

 5. Oι εν ενεργεία ή οι διατελέσαντες Υπουργοί ή Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου,
  οι Έλληνες Ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και οι διαπιστευμένοι Δημοσιο-
  γράφοι του ΥΠΕΘΑ έχουν δικαίωμα χρήσης του εστιατορίου και του κυλικείου. Θα εισέρχονται
  στην ΛΑΕΔ με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και την υπηρεσιακή ταυτότητα του
  Βουλευτή ή την διαπίστευση του Δημοσιογράφου αντίστοιχα. Αιτήματα διάθεσης αιθουσών
  για την οργάνωση οποιασδήποτε εκδήλωσης θα εγκρίνονται από τον αρμόδιο φορέα σύμφωνα με
  τις ισχύουσες διατάξεις. Δεν έχουν δικαίωμα έκδοσης κάρτας εισόδου για τα μέλη των οικογε-
  νειών τους.

 6. Οι μαθητές Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), ήτοι Στρατιωτική
  Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Σχολή Ικάρων (ΣΙ), Στρατιωτική Σχολή
  Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) έχουν δικαίωμα χρήσης
  του 
  εστιατορίου και του κυλικείου. Θα εισέρχονται στην ΛΑΕΔ με την επίδειξη της Στρατιωτικής
  τους ταυτότητας. Δεν δικαιούνται διάθεση αίθουσας για την οργάνωση οποιασδήποτε εκδήλωσης.
  Δεν έχουν δικαίωμα έκδοσης κάρτας εισόδου για τα μέλη των οικογενειών τους.

 7. Οι δικαιούμενοι για την έκδοση της ατομικής κάρτας εισόδου, των παραγράφων 2β( Αίτηση 1),
  2ε( Αίτηση 2) και 4 ( Αίτηση 1) του παρόντος θα πρέπει να υποβάλλουν στην ΛΑΕΔ έντυπο
  αίτησης (υπάρχουν σε μορφή pdf παρακάτω) επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο της Στρατιωτικής Ταυτότητας για τους Αξιωματικούς – Ανθυπα-
   σπιστές ε.ε ή της Ταυτότητας της Ένωσης Αποστράτων για τους Αξιωματικούς –
   Ανθυπασπιστές ε.α.

  2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας εκάστου μέλους της οικογενείας του.
  3. Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή εκάστου μέλους της οικογενείας
   του.

  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου εξαμήνου.
  5. Υπεύθυνη Δήλωση περί Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) του αιτούντος και των μελών της οικογενείας του θεωρημένη
   για το γνήσιο της υπογραφής ή να φέρει Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου(Αίτηση 3 υπάρχει σε μορφή pdf παρακάτω).

  6. Οι Αξιωματικοί – Ανθυπασπιστές ε.α της παραγράφου 2β του παρόντος, που δεν
   διαθέτουν ταυτότητα της Ένωσης Αποστράτων (ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ) θα πρέπει να
   προσκομίζουν βεβαίωση από τις αντίστοιχες διευθύνσεις των τριών κλάδων των ΕΔ
   (ΓΕΣ,ΓΕΝ,ΓΕΑ) ή των Κοινών Σωμάτων, όπου να φαίνεται ο βαθμός αποστρατείας τους
   και η σχέση τους με την υπηρεσία ή το ΦΕΚ της αποστρατείας τους.

  7. Τα ορφανικά μέλη της παραγράφου 2ε του παρόντος, που δεν διαθέτουν «ατομική
   κάρτα ορφανικού μέλους εα Στρατιωτικού» της Ένωσης Αποστράτων (ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ)
   θα πρέπει να προσκομίζουν βεβαίωση της αντίστοιχης Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών
   (ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ), όπου να φαίνεται ο βαθμός αποστρατείας του θανόντος και να
   δικαιολογείται η σχέση του αιτούντος με τον θανόντα Αξιωματικό – Ανθυπασπιστήή το ΦΕΚ
   της αποστρατείας του.

 8. Η κάρτα εισόδου είναι αυστηρά προσωπική. Η διάρκεια ισχύος της ανέρχεται στα
  πέντε ( 5) έτη.

Β. Υποχρεώσεις Μελών ΛΑΕΔ

 1. Το μέλος οφείλει να ενημερώσει την ΛΑΕΔ σε περίπτωση:

  1. Απώλειας ή κλοπής της κάρτας προκειμένου να ακυρωθεί.
  2. Όταν παρέλθει η ημερομηνία ισχύος της προκειμένου να επανεκδοθεί αφού υποβάλ-
   λει εκ νέου αίτηση.

  3. Όταν αλλάξει η οικογενειακή του κατάσταση (πχ διαζύγιο) προκειμένου να την πα-
   ραδώσει στην ΛΑΕΔ.

 2. Οι Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές εν ενεργεία και εν αποστρατεία των τριών κλάδων
  των ΕΔ και των Κοινών Σωμάτων, της παραγράφου 2α,β καθώς και τα Ορφανικά μέλη της παρα-
  γράφου 2ε, δικαιούνται να συνοδεύουν μέχρι 4 άτομα μη μέλη της ΛΑΕΔ.

 3. Τα μέλη της παραγράφου 4, που κατέχουν ατομική κάρτα μέλους της ΛΑΕΔ μόνο όταν
  δεν συνοδεύονται από το μέλος της παραγράφου 2α,β (Αξιωματικό ή Ανθυπασπιστή), δικαιούνται
  να συνοδεύουν μέχρι 4 άτομα μη μέλη τις καθημερινές από Δευτέρα έως και Παρασκευή εκτός
  από τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις επίσημες Αργίες.

 4. Οι Αξιωματικοί – Ανθυπασπιστές εε και εα και κάθε εισερχόμενο μέλος της οικογενείας
  τους και εν γένει κάθε εισερχόμενο άτομο στην ΛΑΕΔ υποχρεούται να συμμορφώνεται με τα
  αναφερόμενα στα άρθρα 24,25,26,28,29 του «Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας ΛΑΕΔ»
  (ΦΕΚ 126/τΒ’ /1998).

 5. Οι Αξιωματικοί – Ανθυπασπιστές εε και εα έχουν προσωπική ευθύνη για την εμφάνιση και
  συμπεριφορά των μελών των οικογενειών τους και των προσκεκλημένων τους.

Κατεβάστε εδώ τα έντυπα της ΛΑΕΔ:

Αίτηση 1 Μέλους Οικογένειας Αξιωματικού - Ανθυπασπιστή εε-εα
Αίτηση 2 Ορφανικού Μέλους Οικογένειας Αξιωματικού - Ανθυπασπιστή εε-εα
Αίτηση 3 Υπεύθυνη Δήλωση περί Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Τα παραπάνω έντυπα θα φέρουν Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου που θα
εκδώσετε από το «gov.gr». Eίναι νομικά ισοδύναμη με έγγραφο που φέρει το
γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε
να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε στην ΛΑΕΔ.


Επικοινωνία:


Για την έκδοση καρτών ή σχετικές πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα παρακάτω τηλέφω-
να Δευτέρα έως Παρασκευή από 08:00 έως 14:00.


Τμήμα Διοικήσεως Προσωπικού
Προϊστάμενος Υπίλαρχος Παναγιώτης Γεωργάς Τηλ. 2107496455
Υπεύθυνη Έκδοσης Καρτών
Σημαιοφόρος (Ε) Βασιλική Ζαρκάδα ΠΝ Τηλ. 2107212496 εσωτ. 111
e-mail: laed-grammat@army.gr

infolaedek@gmail.com